Pengelola Program Sarjana Manajemen

 
Bambang Mahmudi, SE., MM. Eloh Bahiroh, SE., MM.
Ketua Jurusan Manajemen Sekretaris Jurusan Manajemen