Pengelola Program Sarjana Ilmu Ekonomi Pembangunan

 
Samsul Arifin, SE., M.SE. Sayifullah ,SE., M.Akt
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan